dia-installer.de / Documentation / Manual

Chapter 6. Wybieranie obiektów

6.1. Wprowadzenie do wybierania obiektów

Wybieranie obiektów jest prawdopodobnie najczęstszą operacją w trakcie pracy z programem Dia. Od chwili stworzenia obiektu do obmyślania wyglądu tworzonego diagramu zawsze można wybrierać obiekty aby poprawnie je ustawić.

Po wybraniu obiektów, należy przemieścić zaznaczenie na obiekt do modyfikacji. Nieznaznaczony obiekt nie może być modyfikowany.

Wybieranie obiektów może być dokonywane na wiele różnych sposobów, także można przeprowadzić wiele działań na wybranych obiektach.

Można wybierać obiekty w celu przemieszczenia ich w diagramie lub do pogrupowania ich w logiczny sposób w celu łatwiejszej ich manipulacji, łączenia z innymi lub po prostu w celu usunięcia ich z diagramu.

6.2. Jak wybierać obiekty

6.2.1. Zaznaczanie podstawowe

Podstawowym sposobem wybierania obiektów jest klikanie na nich.

Po wybraniu obiektu pojawia się on z małymi zielonymi punktami przy wierzchołkach oraz na brzegach.

Po pojawieniu się zielonych punktów, można rozpocząć manipulację tymi obiektami. Po jej zakończeniu można odznaczyć obiekty klikając wolną przestrzeń diagramu, wówczas zielone punkty znikną umożliwiając wybór innych obiektów.

6.2.2. Wybieranie wielu obiektów

Najprostszym sposobem wybierania więcej niż jednego obiektu na raz jest kliknięcie na wolną przestrzeń diagramu z wciśniętym lewym przyciskiem myszy oraz przesunięcie kursora z przytrzymanym klawiszem. Spowoduje to narysowanie prostokąta na płaszczyźnie diagramu i zaznaczenie obiektów obecnych w jego obrębie po zwolnieniu przycisku.

Innym sposobem na zaznaczenie jest przytrzymanie klawisza Shift w trakcie wybierania obiektów klikając je pojedynczo.

Po zakończeniu wybierania, każdy wybrany obiekt musi pojawić się ze swoimi zielonymi punktami opisanymi powyżej.

Zaznaczanie wielu plików jest użyteczne przy przeprowadzaniu tej samej operacji na różnych obiektach, dzięki temu można zaoszczędzić więcej czasu niż w przypadku zaznaczania obiektów po kolei.

Po zaznaczeniu, obiekty zachowują się jak grupa. Oznacza to, że podczas ich przemieszczania, przemieszczona zostaje cała grupa. To samo dotyczy ich usuwania - cała grupa zostanie usunięta z diagramu po wybraniu tej operacji.

Następnie jeśli kliknięta zostanie pusta płaszczyzna diagramu lub też warstwa zostanie zmieniona na inną, zaznaczenie zostanie anulowane. Jeśli trzeba dodać więcej obiektów do zaznaczenia, należy po prostu przytrzymać klawisz Shift i kliknąć na obiekt do dodania.

[Note]Note

Przy założeniu, że wybrano kilka obiektów na diagramie, wciąż możliwa jest zmiana rozmiaru jednego z nich bez zmiany rozmiaru czy pozycji innych wybranych obiektów. Aby dowiedzieć się jak zmieniać rozmiary obiektów należy zajrzeć do rozdziału opisującego zmianę rozmiarów obiektów.

6.2.3. Inne metody wybierania obiektów

Inne metody wybierania obiektów są opisane poniżej, do wszystkich tych opcji można dostać się przez główne menu podręczne z menu Wybierz :

Wybieranie wszystkich obiektów

Wybranie opcji Wszystko pozwala na wybranie obiektów obecnych w bieżącej warstwie w taki sam sposób jakbyśmy zrobili to ręcznie.

Ta opcja jest skrótem przydatnym gdy diagram zawiera wiele obiektów i użytkownik nie chce tracić czasu na wybieranie ich pojedynczo.

Odznaczanie wszystkich obiektów

Wybranie opcji Nic spowoduje odznaczenie wcześniej wybranych obiektów. Ten sam efekt daje kliknięcie każdej wolnej części diagramu.

Po odznaczeniu obiektów nie można przeprowadzić na nich żadnej operacji. Więc należy je wybrać ponownie aby kontynuować.

[Tip]Tip

Często zachodzi potrzeba trwałego wybrania obiektów, aby to zrobić, można utworzyć dowolną grupę z dowolnych obiektów lub wyciąć i wkleić je jako nową warstwę, która będzie zawierała obiekty zaznaczenia.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania grupami należy zajrzeć do odpowiedniego rozdziału podręcznika poświęconego temu zagadnieniu. Informacje na temat warstw również umieszczone są w osobnym rozdziale poświęceonym warstwom.

Odwracanie zaznaczenia

Załóżmy że diagram zawiera dziesięć obiektów a my chcemy wybrać tylko osiem z nich. Jedną z metod zaznaczenia tych ośmiu obiektów jest wybranie opcji Odwróć z menu Wybierz.

Po prostu należy zaznaczyć dwa niepotrzebne obiekty ręcznie, a potem zaznaczyć opcję Odwróć. Wówczas zostanie wybrane osiem pozostałych obiektów a wcześniej zaznaczone dwa zostaną pominięte.

[Tip]Tip

Inną metodą jest wybranie za pomocą opcji Wszystko obiektów opisanych powyżej a następnie wraz z przytrzymanym klawiszem Shift wybranie obiektów, które nie są potrzebne.

[Note]Note

Wybierać można tylko obiekty obecne w bieżącej warstwie. Jeśli obiekt nie chce się wybrać, oznacza to prawdopodobnie, że jest umieszczony w innej warstwie. Aby dowiedzieć się jak zmienić bieżącą wartstwę oraz jak manipulować wieloma warstwami, zajrzyj do rozdziału Zarządzanie warstwami.

6.2.4. Wybieranie połączonych obiektów

Jedną z użytecznych i wydajnych funkcji Dia jest jej możliwość zarządzania połączeniami między obiektami.

Połączenia w Dia, mogą być wykorzystywane do wielu celów. Pierwszym, ale nie ostatnim, jest odpowiednie określenie bezpośrednich związków pomiędzy dwoma obiektami.

Drugi to łatwiejsze zarządzanie obiektami które zachowują się bardziej efektywnie po ustaleniu odpowiednich zasad i można uzyskać do nich dostęp poprzez kilka kliknięć przycisku myszy.

[Note]Note

Aby poznać więcej korzyści, które daje łączenie różnych obiektów razem, należy przeczytać rozdział Łączenie obiektów.

Wybieranie obiektów połączonych z pewnym obiektem jest tak proste jak wybieranie tego określonego obiektu. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na płótnie aby otworzyć główne menu podręczne i kliknąć opcję Wybierz->Połączone

Jeśli ten obiekt nie jest połączony z innym obiektem, operacja ta nie przyniesie efektów. W innym przypadku połączone obiekty zostaną magicznie wybrane i uformują nową grupę tymczasowo wybranych obiektów.

[Note]Note

Jeśli operacja zostanie ponownie powtódzona, wszystkie połączone obiekty do tej nowej grupy zostaną dodane do zaznaczenia.

Można powtarzać operację do czasu aż zostaną wybrane wszystkie połączone ze sobą obiekty.

6.2.5. Wybieranie przechodnich obiektów

Technika pokazana wyżej jest dobra jeśli w pewnym momencie zachodzi potrzeba wybrania małej liczby połączonych obiektów.

Czasami trzeba wybrać całą grupę obiektów połączonych ze sobą. Ten sposób wybierania obiektów krok po kroku nie jest wydajny. efficient.

To jest powód tego, że Dia oferuje możliwość przeprowadzenia wszystkich kroków za jednym razem.

Aby to uczynić, należy wybrać główny obiekt do zaznaczenia a następnie kliknąć płótno aby rozwinąć na ekranie główne menu podręczne, lecz tym razem należy wybrać Wybierz->Przechodnie zamiast Połączone.

I to wszystko, wszystkie obiekty, które były połączone do obiektu początkowego zostały wybrane i można na nich wykonywać różne działania, których zażyczy sobie użytkownik.

6.2.6. Wybieranie obiektów tego samego typu

Dia implementuje różne triki umożliwiające wybór obiektów wskazanego typu.

Oznacza to, na przykład, że jeśli użytkownik chce wybrać obiekty spełniające to samo kryterium przynależności do typu (wszystkie prostokąty, linie lub własne kształty), można to uczynić wybierając obiekt żądanego typu i klikając w głównym menu podręcznym, opcję Wybierz->Ten sam typ.

Obiekty tego samego typu co wybrany zostaną automatycznie zaznaczone. W skład zaznaczenia będą wchodziły tylko obiekty obecne w bieżącej warstwie.

dia-installer.de / Documentation / Manual

Imprint | Privacy Policy